Learning Pal

Learning Pal

Third Periodical Test
Grade 5 ESP

Grade 5 Third Quarter Periodical Test

The periodical test quarter 3 grade 5 ESP with TOS is an assessment given to students at regular intervals during the school year, typically monthly or bi-monthly, to evaluate their understanding of the topics taught during that period. These tests are often used to monitor student progress and provide feedback to both the teacher and student. The content and format of the test can vary depending on the subject and level of education, but typically include a range of question types, such as multiple choice, short answer, and essay questions. The results of the periodical tests are often used to inform instruction and guide remediation efforts, as well as to inform grades and report cards.

Periodical tests are designed to assess students’ understanding and retention of knowledge and skills learned during a particular period. These tests are given at regular intervals, usually once a month or once every two months, to provide teachers with an ongoing evaluation of their students’ progress.

The purpose of periodical tests is to:

1. Identify strengths and weaknesses: Periodical tests help teachers identify the strengths and weaknesses of each student. This information helps teachers tailor their instruction to meet the needs of individual students and provide extra support where necessary.

2. Monitor progress: By giving regular assessments, teachers can monitor their students’ progress and adjust their teaching methods accordingly. This helps ensure that students are staying on track and achieving their learning goals.         

Credits belong to the rightful owner.

MELCS for ESP (Third Quarter) 

 1. Nakapagpapakita ng mga kanais -nais na kaugaliang Pilipino
  1.1. nakikisama sa kapwa Pilipino
  1.2. tumutulong/lumalahok sa bayanihan at palusong
  1.3. magiliw na pagtanggap ng mga panauhin                                                                                                                    2. Nakapagpapamalas ng pagkamalikhain sa pagbuo ng mga sayaw, awit at
  sining gamit ang anumang multimedia o teknolohiya.                                                                                                       3. Napananatili ang pagkamabuting mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pakikilahok.            Nakasusunod ng may masusi at matalinong pagpapasiya para sa kaligtasan. Hal:                                               4.1. paalala para sa mga panoorin at babasahin                                                                                                             4.2. pagsunod sa mga alituntunin tungkol sa pag -iingat sa sunog at paalaala kung may kalamidad. 
 2. 4. Nakapagpapakita ng magagandang halimbawa ng pagiging responsableng
  tagapangalaga ng kapaligiran
  5.1. pagiging mapanagutan
  5.2. pagmamalasakit sa kapaligiran sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga
  programang pangkapaligiran
 3. Napatutunayan na di
  -nakukuha sa kasakiman ang pangangailangan
  6.1. pagiging vigilant sa mga illegal na gawaing nakasisira sa kapaligiran
 4. Nakikiisa nang may kasiyahan sa mga programa ng pamahalaan na may
  kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan
  7.1. paggalang sa karapatang pantao
  7.2. paggalang sa opinyon ng iba
  7.3. paggalang sa ideya ng iba
 5. Nakalalahok sa pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas para sa
  kabutihan ng lahat
  8.1. pangkalinisan
  8.2. pangkaligtasan
  8.3. pangkalusugan
  8.4. pangkapayapaan
  8.5. pangkalikasan
 6. Nakagagawa ng isang proyekto gamit ang iba’t ibang multimedia at technology tools sa pagpapatupad ng mga batas sa kalinisan, kaligtasan, kalusugan at kapayapaan Nakikiisa nang buong tapat sa mga gawaing nakatutulong sa bansa at daigdig. 
Downloading the file please wait.
60

Share this post to your friends!

Facebook
Twitter
Email

Check related post below!

Follow and like our Facebook Page for free lesson plans and learning materials. Click the link below.

Disclaimer: All information and materials posted here in this website is for educational purposes only. The website serves as an avenue for educators to share their materials to help other educators. If you want to share your own educational resources, you may send it here 2020learningpal@gmail.com. However, if you found your materials shared here and you want to remove it or want to have proper credits, please don’t hesitate to contact the admin at 2020learningpal@gmail.com. Thank you!

Check other FREE learning resources below.

Related post! 

Sign – up below to receive Free Learning Materials.

Learning materials and Resources
Share this post!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Learning Pal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Subscribe to receive free learning materials!

Skip to content